Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald. Naast de aanslagen zijn per post herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verstuurd, met de betekeningskosten, € 12.677. De DGA stelt dat zijn financial controller wegens de coronamaatregelen de post op kantoor niet heeft gezien. Hij maakt bezwaar tegen de kosten.

Standpunt DGA
De DGA stelt dat het niet betalen van de voorlopige aanslagen niet is gebaseerd op onwil of niet kunnen nakomen van de verplichtingen, maar op de omstandigheid dat zijn financieel controller in verband met de coronamaatregelen volledig thuis heeft gewerkt. Zodoende zijn de betalingsherinneringen, aanmaningen en de dwangbevelen niet tijdig gezien, hoewel deze wel waren ontvangen. De post werd niet periodiek gecontroleerd tijdens die maanden. De controller wist niet dat deze brieven enkel per post, en niet digitaal, werden verstuurd. Dit in tegenstelling tot voorlopige aanslagen die belanghebbende wel digitaal heeft ontvangen en waarvan de controller aan de directie heeft verzocht om tijdig tot betaling over te gaan. Het is volgens de DGA daarom niet terecht om geconfronteerd te worden met kosten van € 12.677. Bovendien vindt hij de kosten disproportioneel.

Oordeel rechtbank
De rechtbank is van oordeel dat de betekeningskosten van het dwangbevel terecht in rekening zijn gebracht. Niet in geschil is dat de BV is herinnerd en is aangemaand en dat zij de termijnbetalingen waar het dwangbevel op ziet, niet binnen de gestelde termijnen heeft voldaan. De stelling van de DGA dat de post niet is gezien omdat de controller thuis heeft gewerkt in het kader van de overheidsmaatregelen omtrent het corona-virus en het bij de controller ook niet bekend was dat betalingsherinneringen en aanmaningen alleen per post worden verzonden, dient voor rekening en risico van de BV te blijven. Een belastingplichtige dient immers zelf, ook tijdens de corona-maatregelen, zorg te dragen voor een regelmatige, adequate postverwerking.

De Kostenwet invordering rijksbelastingen biedt de rechter geen ruimte om te beoordelen of de in rekening gebrachte kosten disproportioneel zijn.

Let op: Als u aanslagen niet betaalt en herinneringen en aanmaningen negeert, riskeert u dwangbevelen met daarin zogenaamde betekeningskosten. Deze kunnen oplopen tot € 13.449 per dwangbevel. Daar is dan weinig aan te doen. Ze zijn gebaseerd op de Kostenwet Invordering Rijksbelastingen.